Licznik odwiedzin:
325947
Licznik wyświelteń podstrony:
7829

Wersja wpisu Dane finansowe z dnia wt., 12/08/2020 - 10:46

BILANS na 31.12.2019 r. (w zł)

AKTYWA

PASYWA

1. Aktywa trwałe

    WNiP

    Rzeczowe aktywa
    trwałe

    Inwestycje
    długoterminowe

15.887.697,23

313.620,40

15.574.076,83


0,00

1. Fundusz własny

    Fundusz podstawowy

    Pozostałe fundusze

    Zysk netto

25.039.607,70

21.112.740,42

2.670.674,34

366.234,21

2. Aktywa obrotowe    Zapasy

    Należności
    krótkoterminowe

    Inwestycje
    krótkoterminowe


    Rozliczenia
    międzyokresowe

    (czynne)

21.292.031,39490.154,59

1.702.519,96


18.943.935.44155.421,40

2. Zobowiązania
    i rezerwy
    na zobowiązania    Zobowiązania z tyt.
    dostaw i usług,
    zaliczki    Pozostałe
    zobowiązania

    Fundusze specjalne   Rozliczenia
   międzyokresowe
    (przychodów)

12.140.120,92
624.607,49

678.922,70


3.270.496,97
7.566.093,76

RAZEM AKTYWA

37.179.728,62

RAZEM PASYWA

37.179.728,62

Rachunek zysków i strat za 2019 r.

1. Przychody ze sprzedaży

35.060.496,75

2. Koszty działalności operacyjnej

35.402.172,65

3. Zysk (strata) ze sprzedaży

-341.675,90

4. Pozostałe przychody operacyjne

1.636.261,01

5. Pozostałe koszty operacyjne

651.883,29

6. Zysk na działalności operacyjnej

642.883,29

7. Przychody finansowe

469.846,62

8. Koszty finansowe

9.014,57

9. Zysk brutto

1.103.715,34

10. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego

29.341,00

11. Zysk netto

1.074.374,34

 

Załączniki do pobrania

Nazwa Dane finansowe Instytutu Spawalnictwa za lata 2003 - 2016
Rozmiar 404 (kB)
Typ PDF Pobierz załącznik

Metryka dokumentu

nazwa dokumentu Dane finansowe
podmiot udostępniający Główny Księgowy
osoba, która wytworzyła informację mgr Joanna Padula - Główny Księgowy
osoba, która odpowiada za treść informacji mgr Joanna Padula - Główny Księgowy
osoba, która wprowadziła informację Janina Wołoszyn
data wytworzenia informacji 08.12.2020
czas udostępnienia informacji 22.09.2016 10:24:39
czas ostatniej aktualizacji 08.12.2020 10:46:50

Biuletyn Informacji Publicznej: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa